30/01/23

Bedrijfsleven en Hogeschool van Amsterdam door lidmaatschap verbonden

Hogeschool van Amsterdam (HvA), faculteit Techniek, heeft aansluiting gezocht met het bedrijvennetwerk van AYOP. Met hun lidmaatschap zal de aansluiting tussen het hbo-onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar worden kunnen afgestemd. Hubert Schaafsma, Teamleider Hogeschool van Amsterdam: “De HvA is van en voor de Metropoolregio Amsterdam, het Noordzeekanaalgebied met al zijn industrie is daar ook onderdeel van. Vanuit de HvA hopen we met ons lidmaatschap studenten en onderzoekers te verbinden aan het werkveld op de grote offshore uitdagingen. Om van en met elkaar te leren en te ontdekken.”

De Hogeschool van Amsterdam is met 45.000 studenten en 3.500 medewerkers een van de grootste kennisinstellingen van Nederland. De faculteit Techniek herbergt diverse opleidingen die een connectie hebben met de maritieme industrie zoals de opleidingen Maritiem Officier, Engineering, Logistics, Aviation en niet in de laatste plaats opleidingen als Toegepaste Wiskunde en Technische Natuurkunde.

Bij de faculteit Techniek vindt onderwijs en onderzoek plaats binnen de volgende thema’s: connectivity & mobility, designing future cities, smart industry, technology for life, energy transition en circular transition. Belangrijke speerpunten voor de gehele HvA zijn duurzaamheid, diversiteit en digitalisering.

Community of Learners

De studenten zijn in jaar 1 en 2 werkzaam binnen de zgn. Community of Learners. Er wordt een gedegen, opleidingspecifieke, kennisbasis neergelegd die vooral gecentreerd is rondom het werken aan beroepsproducten. De kennis die studenten aangeboden krijgen staat altijd in het licht van wat nodig is om het desbetreffende beroepsproduct tot een goed einde te kunnen brengen.

Community of Practitioners

In jaar 3 en 4 werken studenten in de zogenaamde Community of Practitioners. Binnen de laatste 2 jaar van hun studie komen studenten in aanraking met een keuzeminor, een derdejaars stage, 4e jaars-onderwijs en veelal een afstudeerstage. Deze onderdelen worden gegroepeerd binnen CoP’s rondom een relevant thema. Zo zijn er CoP’s als zero emission mobility and transport of systeem integratie en smart grids. De CoP’s worden gekenmerkt door interdisciplinair werken. Zo kan het zijn dat een student Toegepaste Wiskunde met een student van Logistiek werkt aan een vraagstuk vanuit het werkveld over zero emission mobility. Of een student van Maritiem Officier, die samen met een Engineering student werkt aan een maritiem vraagstuk. Betrokken partijen/partners binnen de CoP’s zijn het onderwijs (student en docent), onderzoekers en het werkveld.

Vanuit deze interne samenwerking binnen jaar 3 en 4 wordt ook extern de samenwerking gezocht met andere faculteiten van de HvA en andere kennisinstellingen zoals een TUDelft of andere Hogescholen.

Hubert: “Het onderwijs kenmerkt zich tegenwoordig niet alleen door het aanbrengen van een hoog kennisniveau, maar ook door competentieontwikkeling bij studenten. Via ontwikkeling van bijvoorbeeld competenties als analyseren, onderzoeken en professionaliseren levert de HvA studenten op die als young professional direct goed inzetbaar zijn in het huidige werkveld met haar complexe vraagstukken. De huidige zeevaart opleiding richt zich op de maritieme industrie zowel op zee als op de wal. De vraagstukken van energie transitie, smart shipping en safety & security zijn van eminent belang. Uit de gesprekken met de maritieme industrie in de Amsterdam/IJmuiden regio komt naar voren dat kennis op die gebieden gevraagd wordt en deze opleiding wil daar een bijdrage aan leveren door het op leiden van start-bekwame professionals die op zee en wal inzetbaar zijn.”

Sylvia Boer, directeur AYOP: “Geweldig dat we nu ook het hbo in ons netwerk geborgd hebben. HvA heeft een sterke connectie met de offshore sector door opleidingen als Engineering en Logictics en hun faculteit Techniek waar de energie- en circulaire transitie een belangrijk thema zijn. Trots om naast mbo, nu ook hbo te zien want we blijven investeren in onze toekomst!”