Wesco IJmuiden helpt windpark Fryslân de hoogte in / Wesco IJmuiden is lending a helping hand with Wind Farm Fryslân

Published in Nieuws on 02/10/20 by Yolanda Los

English below

De regio Amsterdam/IJmuiden en Port of Amsterdam zetten vol in op (offshore) windenergie. Om de bouw van windparken te faciliteren, produceren en verschepen we via het Noordzeekanaalgebied allerlei onderdelen. In een reeks van vier interviews, geïnitieerd door en in samenwerking met Port of Amsterdam, vertellen we alles over de positie die we innemen bij de bouw van wind op water. Eerder was Joris Hol, projectleider bij Windpark Fryslân aan het woord. Ditmaal: Bert Korbeeck, Algemeen Directeur van Wesco IJmuiden en een van de leveranciers van het project.

Met maar liefst 89 platforms, gaat windpark Fryslân honderdduizenden huishoudens voorzien van groene stroom. De bouw is in volle gang. Uitdaging op dit moment: onderdelen op de platforms van de windmolens hijsen. Daarvoor zorgt Wesco IJmuiden – met maar liefst 89 Davit Cranes.

89 kranen op maat gebouwd
‘Apparatenbouw en constructies, van ontwerp en fabricage tot installatie, en montage, onderhoud en scheepsmobilisaties.’ Zo omschrijft Algemeen Directeur Bert Korbeeck in één zin de werkzaamheden van Wesco IJmuiden. Het bedrijf kreeg via bouwconsortium Zuiderzeewind en Van Oord Offshore Wind de opdracht om 89 hijskranen te leveren. Die moeten Windpark Fryslân helpen bij de opbouw en het onderhoud van de windmolens door onderdelen vanaf schepen op het platform van de windmolens te krijgen. Daarvoor was Wesco een logische keuze. ‘Onze ligging in het havengebied ten opzichte van het IJsselmeer is handig én we leveren vaker grote aantallen hijskranen’, vertelt Bert. ‘Al is dit wel de grootste serie tot nu toe.’

Vernuftig werk
Wesco IJmuiden ontwerpt, fabriceert, monteert en levert de kranen. Tachtig stuks zijn klaar, de laatste negen rollen momenteel van de band. Het gaat om zogeheten Davit hijskranen: kleine hijskranen die 1000 kilo werklast aankunnen. Bert: ‘Niet alleen qua hoeveelheid en logistiek is dit een bijzondere klus, ook qua vernuftigheid. We leveren relatief kleine, zelfstandige kranen, onder meer met een handbediend draaimechanisme en elektrische kettingtakels. Ze zijn bijna zeven meter hoog en hebben een reikwijdte van drie meter. Ze zijn voorzien van intuïtieve besturing, slimme verlichting en elektra, et cetera. Alles wat nodig is om de turbine-onderdelen veilig op de platforms te krijgen.’

Samen met andere ondernemers
Wesco bouwt de 89 hijskranen in opdracht van Van Oord Offshore Wind speciaal voor het Windpark Fryslân. ‘Daar ging heel wat denkwerk aan vooraf’, aldus Bert. ‘Als je in zo’n project een ontwerpfout maakt, is het ook meteen 89 keer fout. Gelukkig is tot nu toe alles goed verlopen.’ En volgens planning – ook niet onbelangrijk. ‘In de maritieme en offshore sector moet alles snel’, vertelt hij uit ervaring. ‘Een schip dat een dag voor niks aan wal ligt, kost bakken met geld. Net als een windpark dat niet draait. Dus we moeten door. Gelukkig werken we veel samen met andere bedrijven hier in het Amsterdamse havengebied. Ondernemers die allemaal in de vergelijkbare markt zitten en met hetzelfde bijltje hakken. Daardoor kunnen we altijd rekenen op vlotte ondersteuning, bijvoorbeeld voor speciale onderdelen die we zelf niet produceren zoals elektra, hydrauliek of coatings.’

Een aansprekend project
Naast snel zakendoen, is samenwerken volgens Bert cruciaal voor de toekomst van windparken op het water. ‘Dit zijn zúlke grote projecten, daarvoor heb je elkaar nodig. Ik ben heel trots dat we als Wesco IJmuiden deze opdracht hebben gekregen. Maar minstens zo trots op de samenwerking met alle andere partijen. Door onze kennis te bundelen, dragen we toch bij aan de groene stroom voor 500.000 huishoudens. Een aansprekend project om onderdeel van uit te maken.’

Lees meer over het project op de website van Windpark Fryslân

Wesco IJmuiden is lending a helping hand with Wind Farm Fryslân

The Amsterdam/IJmuiden region and Port of Amsterdam are pulling out all the stops for offshore wind power. To facilitate the construction of wind farms, we’re manufacturing and shipping various parts via the North Sea Canal Area. In a series of four interviews, initiated by and in cooperation with Port of Amsterdam, we tell you about are stance on building offshore wind farms. Speaking this time: Bert Korbeeck, CEO of Wesco IJmuiden and one of the project's suppliers.

With no fewer than 89 platforms, Wind Farm Fryslân will be supplying hundreds of thousands of households with green energy. Construction is in full swing. Today's challenge: hoisting parts onto the platforms of the wind turbines. This is where Wesco IJmuiden comes in, using no fewer than 89 Davit cranes. 

‘Equipment construction and structures, from design and manufacturing to installation, and assembly, maintenance and ship mobilisations.’ This is how CEO Bert Korbeeck describes Wesco IJmuiden's activities in a single sentence. The company was commissioned by the Zuiderzeewind and Van Oord Offshore Wind consortium to supply 89 cranes. They will be used to help Wind Park Fryslân in the construction and the maintenance of the wind turbines by getting parts from ships onto the wind turbine platforms. Wesco was the obvious choice for the job. ‘We're conveniently located in the port area in relation to IJsselmeer, and we often supply large numbers of cranes,’ says Bert. ‘That said, this is our biggest serial production so far.’

Inventive work
Wesco IJmuiden designs, manufactures, assembles and delivers the cranes. Eighty of them are now ready, and the last nine are just being completed. They are what are known as davit cranes: small cranes that can handle a load of 1,000 kilos. Bert: ‘This job is special not only for the quantity and logistics, but also for its inventiveness. We supply relatively small, self-contained cranes, including a manually operated swivel mechanism and electric chain hoists. They are almost seven meters high and have a range of three meters. They are equipped with intuitive controls, smart lighting and electrics, and so on. Everything you need to get the turbine parts safely on the platforms.’

Together with other entrepreneurs 
Wesco is building the 89 cranes on behalf of Van Oord Offshore Wind especially for the Wind Farm Fryslân. ‘That took a lot of advance planning,’ Bert says. If you make a design error in a project like this, you’ve automatically made 89 mistakes. Fortunately, it's all gone like clockwork so far.’ And – also important – everything’s on schedule. ‘In the maritime and offshore sector, everything has to be done quickly,’ he says, clearly the voice of experience. ‘A ship being alongside for a day for nothing is a costly business. Just like a wind farm that's not running. So we have to move forward. Fortunately, we work a lot together with other companies here in the Amsterdam port area. Entrepreneurs who are all in the same market and take the same approach. That means we can always count on prompt support when it comes to things like special elements we don't produce ourselves, such as electricity, hydraulics or coatings.’

A great project 
As well efficiently doing business, Bert believes that cooperation is vital for the future of offshore wind farms. ‘These are such big projects that you really you need each other. I’m very proud that we as Wesco IJmuiden were awarded this contract. But at least as proud of the cooperation with all the other parties. By pooling our knowledge, we’re contributing to supply 500,000 households with green energy. A great project to be a part of.'

Read more about the project on Wind Farm Fryslân’s website