Vattenfall breidt uit in de regio en sluit zich aan bij Amsterdam IJmuiden Offshore Ports

Published in Nieuws on 17/07/20 by Yolanda Los

Scroll down for English

Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall, dat met Hollandse Kust Zuid het grootste windpark voor de Nederlandse kust ontwikkelt, sluit zich aan bij Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP). Bij deze publiek-private vereniging zijn meer dan 85 bedrijven en organisaties aangesloten die in het havengebied actief zijn in de offshore energiesector. Met het lidmaatschap wil Vattenfall de samenwerking met regionale bedrijven bevorderen.

Vattenfall is als pionier in offshore wind al meer dan tien jaar in de haven van IJmuiden gevestigd, vanwaar het gezamenlijk met Shell een windpark voor de kust van Egmond exploiteert. In 2018 en 2019 won Vattenfall via twee subsidievrije tenders de vergunning om Hollandse Kust Zuid te bouwen. Met een vermogen van ca. 1500MW wordt dit offshore windpark, dat in 2023 volledig operationeel moet zijn, het grootste van Nederland. In aanloop naar de bouw van Hollandse Kust Zuid zal Vattenfall haar activiteiten in IJmuiden gaan uitbreiden, onder andere door de ontwikkeling van een nieuw onderhoudscentrum, in samenwerking met Zeehaven IJmuiden.

Amsterdam IJmuiden Offshore Ports is een vereniging van bedrijven, regionale overheden en kennis/onderwijsinstellingen in het Noordzeekanaalgebied die actief zijn in de offshore energiesector. Het verbinden van de kennis en ervaring van de leden resulteert in slimme toekomstbestendige oplossingen en samenwerkingsverbanden voor de offshore energiesector, die bijdragen aan het versnellen van de energietransitie voor een duurzame toekomst van de regio.

Voor de bouw, de exploitatie en het onderhoud van Hollandse Kust Zuid zal Vattenfall met een groot aantal bedrijven gaan samenwerken, ook in de regio Amsterdam-IJmuiden. Een actief lidmaatschap van AYOP stelt Vattenfall in staat om in nauw contact te blijven met regionale bedrijven die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling en exploitatie van Hollandse Kust Zuid. Daarnaast hoopt Vattenfall, als grootste offshore windontwikkelaar in de regio IJmond, kennis en expertise bij te dragen aan het AYOP-netwerk, dat de ambitie heeft om zich in toenemende mate toe te spitsen op de offshore energietransitie.

Erik Hiensch, Vattenfall’s hoofd van Offshore Operations & Maintenance: “Hollandse Kust Zuid is het eerste subsidievrije offshore windpark ter wereld. Daarmee is het een baanbrekend project, zowel voor Vattenfall als voor Nederland. Om dit park succesvol te kunnen bouwen en exploiteren is samenwerking essentieel. Het lidmaatschap van AYOP past bij onze ambitie om samen te werken met regionale partijen aan een project waar iedereen trots op kan zijn.”

Dorothy Winters, Programmamanager Offshore Wind bij AYOP: “Vattenfall gaat een bijzondere en mooie uitdaging aan met de ontwikkeling van Hollandse Kust Zuid. Een prachtige kans voor hen, maar zeker ook voor onze regio en leden. Wij willen ons met onze leden als partner opstellen en daarmee Vattenfall  ondersteunen bij de ontwikkeling en het onderhoud van het windpark.  We zijn daarom blij met het lidmaatschap van Vattenfall. De intensieve verbinding met onze leden levert voor alle partijen een win-win-situatie op.”

******************************************************************************

Vattenfall expands its activities in the IJmuiden region and joins Amsterdam IJmuiden Offshore Ports

Swedish energy company Vattenfall, which is developing Hollandse Kust Zuid, the largest wind farm off the Dutch coast, is joining Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP). This public-private association already boasts more than 85 companies and organizations that are active in the offshore energy sector in the port area. With its membership, Vattenfall wants to increase cooperation with regional companies.

As a pioneer in offshore wind, Vattenfall has been located in the port of IJmuiden for more than ten years, from where it operates a wind farm off the coast of Egmond together with Shell. In 2018 and 2019, Vattenfall won the permit to build Hollandse Kust Zuid via two subsidy-free tenders. With an output of approximately 1500MW, this offshore wind farm, which is to be fully operational by 2023, will be the largest in the Netherlands. In the run-up to the construction of Hollandse Kust Zuid, Vattenfall will expand its activities in IJmuiden, among other things by developing a new maintenance center in collaboration with Seaport IJmuiden.

Amsterdam IJmuiden Offshore Ports is an association of companies, regional authorities and knowledge / educational institutions in the North Sea Canal area that are active in the offshore energy sector. Connecting the knowledge, skills and experience of the members results in smart future-proof solutions and partnerships for the offshore energy sector, which contribute to accelerating the energy transition for a sustainable future of the region.

Vattenfall will collaborate with a large number of companies, including in the Amsterdam-IJmuiden region, for the construction, operation and maintenance of Hollandse Kust Zuid. An active membership of AYOP enables Vattenfall to stay in close contact with regional companies that can contribute to the development and operation of Hollandse Kust Zuid. In addition, as the largest offshore wind developer in the IJmond region, Vattenfall hopes to contribute knowledge and expertise to the AYOP network, which has the ambition to increasingly focus on the offshore energy transition.

Erik Hiensch, Vattenfall's head of Offshore Operations & Maintenance: “Hollandse Kust Zuid is the world's first subsidy-free offshore wind farm. This makes it a groundbreaking project, both for Vattenfall and for the Netherlands. Collaboration is essential to successfully build and operate this park. Membership in AYOP is in line with our ambition to collaborate with parties in the region on a project that everyone can be proud of.”

Dorothy Winters, Offshore Wind Program Manager at AYOP: “Vattenfall is taking on a special and attractive challenge with the development of Hollandse Kust Zuid. A great opportunity for them, but also for our region and members. We want to position ourselves as a partner with our members and thereby support Vattenfall in the development and maintenance of the wind farm. We are therefore pleased with the membership of Vattenfall. The intensive connection with our members creates a win-win situation for all parties. ”