TMA Logistics & de logistiek voor Windpark Fryslân

Published in Nieuws on 15/10/20 by Yolanda Los

English below

De regio Amsterdam/IJmuiden en Port of Amsterdam zetten vol in op (offshore) windenergie. Om de bouw van windparken te faciliteren, produceren en verschepen we via het Noordzeekanaalgebied allerlei onderdelen. In een reeks van vier interviews, geïnitieerd door en in samenwerking met Port of Amsterdam, vertellen we alles over de positie die we innemen bij de bouw van wind op water. Eerder was Joris Hol, projectleider bij Windpark Fryslân en Bert Korbeeck, Algemeen Directeur van Wesco IJmuiden aan het woord. Ditmaal: Michael van Toledo van TMA Logistics.

Containers, overslag van ladingen, intermodaal transport: bij TMA Logistics weten ze er alles van. En dan zijn er nog de offshore windprojecten waarmee het bedrijf méér dan bekend is. Michael van Toledo is general manager en betrokken bij de logistieke processen rondom Windpark Fryslân. ‘Niet altijd gemakkelijk, maar een project waar we buitengewoon trots op zijn.’

89 windmolens opslaan en vervoeren
Windpark Fryslân is niet het eerste offshore windproject waarmee TMA Logistics zich bezighoudt. Michael: ‘Allesbehalve zelfs. Een paar jaar geleden hebben we bijvoorbeeld 48 turbines vervoerd en geleverd voor het Windpark Westermeerwind. Dat was een soortgelijk project. Toen ook met windturbines van SiemensGamesa – onze opdrachtgever.’ Toch bekent Michael dat Windpark Fryslân een uitdaging van een nieuwe orde is. ‘Ten eerste omdat we het ditmaal over 89 molens hebben in plaats van 48. En destijds hadden we 1,5 jaar de tijd om de onderdelen te vervoeren. Nu 8 maanden vanaf het moment dat de eerste onderdelen hier arriveren.’

Gigantische locatie
Aan ruimte – gelukkig – geen gebrek bij TMA Logistics. Een windmolenblad is ruim 65 meter lang en meer dan 3 meter hoog. Michael: ‘Windpark Fryslân heeft er 267 nodig. Dat vraagt dus om een gigantische opslaglocatie van ruim honderdduizend vierkante meter. En dan zijn er nog alle andere onderdelen zoals de generatoren, bladen en torens. Al met al neemt dat ongeveer een derde van al onze hectares in beslag.’ Michael geeft aan dat er ook nog een groot kantoor moet komen waar zo’n 100 tot 120 mensen kunnen werken. Hij lacht: ‘Zij mogen wel goede wandelschoenen aantrekken als ze in de lunchpauze een wandelingetje tussen de onderdelen willen maken.’

Ruimte en plannen de grootste uitdagingen
Ruimte maken is overigens niet de enige uitdaging voor TMA. ‘Daar zijn we aan gewend. Zo zijn we net klaar met een logistieke bouwhub voor de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. Kranen, damwanden, betonpalen: alles ging via onze terminal. Doordat we op één locatie met grote pontons werkten, konden we het overzicht behouden, de ruimte optimaal benutten en opstoppingen voorkomen.’ Belangrijk, volgens Michael, omdat bij grootschalige bouwprojecten de planning vaak complex is.

‘Bij Windpark Fryslân merken we dat ook. De schepen met onderdelen komen uit de hele wereld. Regionaal werken we samen met andere bedrijven vanwege hun specialistische kennis en materialen. Een team van SiemensGamesa monteert op ons terrein de windmolens, zodat op het IJsselmeer zo min mogelijk gesleuteld hoeft te worden. Ga zo maar door. Dat moeten we allemaal op elkaar afstemmen.’

De voorbereiding is een project op zich
Het vervoer van de windmolenonderdelen staat voor januari op de planning. De voorbereiding van het project is een project op zich. ‘We moeten bijvoorbeeld ons terrein versterken’, zegt Michael. ‘De onderdelen zijn niet alleen groot, ze zijn ook zwaar. We hebben dat extra kantoorpand nodig. We moeten elektriciteit omleggen: er is genoeg te doen.’ Gelukkig doet TMA dat met veel plezier. ‘We zijn trots en vereerd dat we de logistiek van dit prestigieuze project verzorgen.’

Er mag niets misgaan
Over de planning maakt de general manager zich vooralsnog weinig zorgen. ‘Hopen dat het weer een beetje meezit’, zegt hij. ‘Dat is een beetje het ding met die windmolen-bladen… ze vangen nogal veel wind. Dus storm komt slecht van pas. We nemen geen enkel risico op schade.’ Voorzichtigheid is volgens Michael sowieso de basis van offshore windprojecten. ‘Het gaat over zulke kostbare onderdelen en dusdanig strakke planningen dat niets mis mag gaan.’

Amsterdam & wind op water
Michael ziet de toekomst van de regio Amsterdam en wind op water gelukkig zonnig in. Voor binnenwaterlocaties zoals het IJsselmeer is onze ligging fantastisch. Bouwprojecten vinden hier een one-stop-shop van mensen, materialen en kennis. Voor projecten op zee is het handig als we een locatie buiten de sluizen krijgen. Die plannen liggen er in de vorm van de Energiehaven. Zodra die er is, heeft de regio Amsterdam/IJmuiden alles in handen voor de logistieke toekomst van nieuwe windparken.’

ENGLISH

TMA Logistics & the logistics for Wind Farm Fryslân

The Amsterdam/IJmuiden region and Port of Amsterdam are pulling out all the stops for offshore wind power. To facilitate the construction of wind farms, we’re manufacturing and shipping various parts via the North Sea Canal Area. In a series of four interviews, initiated by and in cooperation with Port of Amsterdam, we tell you about are stance on building offshore wind farms. Speaking this time: Michael van Toledo, General Manager van TMA Logistics.

If you want to know all about containers, cargo transhipment, intermodal transport you need look no further than TMA Logistics. And offshore wind projects are nothing new to the company either. Michael van Toledo is the company's general manager and is involved in the logistics processes surrounding Wind Farm Fryslân. ‘It’s not always easy, but it's a project we're especially proud of.’

Storing and transporting 89 wind turbines
Wind Farm Fryslân is not the first offshore wind project TMA Logistics has worked on. Michael: ‘It’s anything but. A few years ago, for example, we transported and delivered 48 turbines for the Westermeerwind Wind Farm. That was a similar project. That was also carried out with the wind turbines of our client: SiemensGamesa.’ But Michael has to admit that Wind Farm Fryslân takes the challenge to another level. ‘First of all, because this time we're talking about 89 turbines instead of 48. And for that project we had a year and a half to transport the parts. In this case it's eight months from when the first parts arrive here.’

Gigantic location
Fortunately, there is no shortage of space at TMA Logistics. A wind turbine blade is over 65 metres long and over 3 metres high. Michael: ‘Wind Farm Fryslân needs 267 of them. This calls for a gigantic storage site of over one hundred thousand square metres. And then there are all the other components, such as the generators, blades and towers. All in all, that takes up about a third of all our acreage.’ Michael tells us that there will also be a large office where about 100 to 120 people will be working. He laughs: They'll have to put on a good pair of walking shoes if they want to take a stroll between the parts during their lunch break.’

Space and planning: the biggest challenges
Making enough space is not the only challenge TMA is facing. ‘We’re used to that. We've just finished a logistics hub for the new sea lock at IJmuiden. Cranes, sheet pile walls, concrete piles: everything went through our terminal. Because we worked with large pontoons at a single location, we were able to maintain an overview, make optimum use of the space and avoid delays.’ That’s an important aspect, explains Michael, because in large-scale construction projects the planning is often complex.

‘That’s certainly true of Wind Farm Fryslân. The ships arrive with components from all over the world. Regionally, we collaborate with other companies for their specialist knowledge and materials. A team from SiemensGamesa assembles the wind turbines on our site to minimise the amount of work needed on IJsselmeer. All that and more. We have to make sure it's all properly coordinated.’

The preparation is a project in itself
Transporting the wind turbine components is scheduled for January. Preparing the project is a project in itself. ‘We have to reinforce our land, for example,’ says Michael. Not only are the parts big, they're also heavy. We need those extra office premises. And we have to divert the power supply: there's plenty to do.’ Fortunately, TMA is only too pleased to do it. ‘We are proud and honoured to see to the logistics of this prestigious project.’

No margin for error
For the time being, the general manager isn't too worried about the planning. ‘I just hope the weather’s not too bad,’ he says. ‘That’s the thing about wind turbine blades... they catch a lot of wind. So we can do without a storm. We don't take any risks of things getting damaged.’ The way Michael sees it, caution is what offshore wind projects are all about anyway. ‘It's about such valuable parts and such tight schedules that there’s no margin for error.’

Amsterdam & wind on water
Michael sees a rosy future for the Amsterdam region and wind on water. ‘We have a great location for inland waterway locations such as IJsselmeer. Construction projects come here for a one-stop-shop of people, materials and knowledge. For offshore projects it would be helpful to have a location outside the locks. There are plans for this in the form of the Energy Port. As soon as this is in place, the Amsterdam/IJmuiden region will have everything it needs for the logistics future of new wind farms.’