POTENTIEEL WERKGELEGENHEID OFFSHORE

Dat samenwerken loont, laat het onderzoek dat uit naam van de drie Noord-Hollandse havens Amsterdam, Den Helder en IJmuiden is gedaan, wel zien. Op basis van bestaande activiteiten in de havens en bij de gevestigde bedrijven heeft het Wind op Zee cluster een potentieel van € 1- 3 miljard aan bestedingen. De gegevens uit het onderzoek zijn getoetst door TNO.

In de komende jaren zullen er meerdere windparken gebouwd worden in de Noordzee. Een aantal van deze windparken levert directe werkgelegenheid op in het NZKG. Voor de periode 2019-2023 gaat het om de parken Hollandse Kust Zuid I, II, III, IV en Hollandse kust Noord I en II. Om deze windparken te bouwen is er een bodemaantal aan personeel en materiaal nodig. Het onderzoek van Knol & Coolen (2019) laat zien dat het NZKG in de periode 2019-2023 voor de installatie fase in totaal minimaal 1375,5 arbeidsjaren nodig heeft en voor de onderhoud & operationele fase jaarlijks minimaal 176 FTE.

De drie havens spelen een sleutelrol in het realiseren van de energietransitie. Niet alleen bieden ze havens, kades en terreinen, maar ook ruimte om het nieuwe economische cluster Wind op Zee te kunnen faciliteren en accommoderen. De nieuwe Energiehaven die wordt gerealiseerd zal deze ontwikkeling verder bevorderen.

Onze kracht zit in het verbinden van mensen, regio’s en werelden, zowel nationaal als internationaal. Met elkaar werken we aan:

  • collectieve ledenpromotie om de Nederlandse offshore energiesector en de regio’s nationaal en internationaal op de kaart te zetten
  • arbeidsmarktcommunicatie om ervoor te zorgen dat mensen kiezen voor een beroep in de offshore energie, we mensen naar de regio trekken en de dooruitstroom van technische studenten naar onze sector vergroten
  • innovaties en kruisbestuiving met bestaande productie- en procestechnologie met als resultaat kostenreductie in de levenscyclus van een asset, voorspellend onderhoud (smart maintenance), zero downtime en optimale veiligheid
  • kennis en (markt)informatie delen zodat we leren van elkaar en elkaar verder helpen, zodat onze concurrentiepositie als Nederland sterker wordt
  • business genereren tussen leden onderling

SAMENWERKINGSPARTNERS

Om dit te bereiken, werken wij samen met:


Amports

Amports is een stichting die opereert als de netwerk- en marketingorganisatie voor de havens van Amsterdam. Het doel is het netwerk van 200 haven- en havengerelateerde bedrijven te versterken en te zorgen dat stakeholders in het Noordzeekanaalgebied zich verbonden voelen aan de havensector. Amports is gericht op collectieve promotie bij verschillende doelgroepen en stakeholder in en rond de havenregio. Dit bereiken ze door  informele en informatieve netwerkbijeenkomsten. En door structureel te communiceren over de havens van Amsterdam via de website, social media, een magazine, e-mailings en free publicity. Alle activiteiten die ze ondernemen dienen het begrip voor de havens en de affiniteit met de sector te versterken, waardoor de leden optimaal kunnen functioneren.

De samenwerking tussen Amports en AYOP richt zich op het versterken van het bedrijvennetwerk en zorgen dat er onderling wordt samengewerkt. Daarnaast kunnen er gezamenlijke evenementen georganiseerd worden en worden leden soms uitgenodigd voor elkaars events. Ook wordt er samengewerkt op het marketing-en communicatievlak door het uitwisselen van content.


BeterBusiness

BeterBusiness is een business platform van ondernemers in de Metropoolregio Amsterdam waar zakelijke kansen, kennis en inspiratie wordt gedeeld. Belangrijk te vermelden is dat het om beter business gaat die de wereld ook beter maakt. Sinds juni 2020 hebben AYOP en BeterBusiness een partner samenwerkingsovereenkomst. Wij denken dat deze samenwerkingsovereenkomst van toegevoegde waarde voor onze leden en partners zal zijn omdat het platform van BeterBusiness zich midden in onze regio bevindt. Door het cross sectoraal verbinden van partijen ontstaan nieuwe ideeën, samenwerkingen en mogelijk ook innovaties. Samen weet je meer en vergroot je de kans op succesvol ondernemerschap.

De samenwerking tussen BeterBusiness en AYOP heeft tot doel het ondernemerschap in de Metropoolregio Amsterdam te laten groeien, waarbij de focus ligt op duurzaamheid in de breedste zin van het woord. We kunnen gericht leden en partners van elkaar uitnodigen om deel te nemen aan bijeenkomsten, dat toetsen we op onderwerp en business verbindingen. Ook kunnen we een gezamenlijk evenement organiseren waarbij we leden en partners op thema’s samenbrengen. Tevens zullen we relevant nieuws binnen de netwerken delen en leden aan elkaar koppelen op basis van relevante business.


House of Skills

House of Skills is een publiek-private samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), die producten en diensten ontwikkelt voor werkgevers, werkenden en werkzoekenden. Bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en bestuurders uit de regio werken nauw samen. Doel is om een skillsbased paspoort te ontwikkelen en zo de mobiliteit van mensen te vergroten. House of Skills ontwikkelt tools die daarbij ondersteunen zoals assessments, competentiescans, loopbaanadvies, skillstrainingen en matching.

Bij het Regionaal Skillsakkoord, heeft AYOP samen met Techport en het NovaCollege een innovatiedeal gesloten voor de zij-instroom voor wind. Een van de resultaten is het Associate Degree smart maintenance. AYOP geeft input aan de MRA Regio over wat de offshore sector nodig heeft in de Energietransitie.


IRO

Branchevereniging IRO is een onafhankelijke non-profit organisatie die de belangen van haar 400 aangesloten bedrijven ondersteunt en behartigt. De inzet van IRO is gericht op het verder verbeteren van de internationaal toonaangevende positie die de leden innemen als toeleveranciers in de upstream olie-, gas, offshore renewables (wind-, mariene- en drijvende zonne-energie) en mariene energie industrie. IRO doet dit onder andere door het faciliteren van netwerkmogelijkheden, exportpromotie wereldwijd met handelsmissies en beurzen, vertegenwoordiging naar- en nauwe samenwerking met overheidsinstanties, vertegenwoordiging naar potentiële opdrachtgevers en het delen van business intelligence en nieuwe technologieën.

De samenwerking tussen IRO en AYOP uit zich in een wederzijds lidmaatschap van elkaars verenigingen, waardoor leden regelmatig aan elkaars activiteiten deelnemen. Daarnaast delen we kennis en informatie.


North Sea Energy Gateway

Het samenwerkingsverband North Sea Energy Gateway (NSEG) is een initiatief van Port of Den Helder, Den Helder Airport, haven- en scheepvaartvereniging HSV en Tech@Connect, onder regie van het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord. De regio Den Helder is een offshore hub met meer dan 200 bedrijven actief in olie en gas, offshore wind, zonne- en getijde energie en decommissioning, met zeehaven en helihaven.  Ook zijn er kennisinstellingen en instellingen voor hoger onderwijs aanwezig.

Daarmee is NSEG een zusterorganisatie van AYOP in dezelfde provincie. Er lopen veel gelijke thema’s zoals personeel, de ontwikkeling van wind en de relatie met de Provincie Noord Holland op offshore. De samenwerking tussen NSEG en AYOP heeft als uitgangspunt dat je samen sterker staat en dat je gezamenlijk laat zien wat je te bieden hebt. Dat doen we onder andere door uitwisseling tussen leden en bijeenkomsten en beurzen gezamenlijk te organiseren. Ook hebben we samen het initiatief genomen voor de North Sea Energy Alliance.


NWEA

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is de branchevereniging van de windsector met zo’n 300 leden. NWEA bevordert de ontwikkeling van windenergie met het oog op een duurzame Nederlandse energievoorziening. Voor en met haar leden werkt NWEA aan de sterke windsector en het nieuwe beleid dat daarvoor nodig is.

De samenwerking tussen NWEA en AYOP richt zich op het uitwisselen van kennis en marktinformatie, maar ook zeker op lobby activiteiten. Zo nemen wij actief deel aan de commissie Wind op Zee waar wordt gewerkt aan de uitbreiding van het aantal windparken op de Nederlandse Noordzee, het kostenefficiënter maken van windenergie en consultatie (kavelbesluiten, wetten en regelingen), beleidsontwikkeling met overheid en politiek, doorvaart & medegebruik van windparken en deelname Noordzeeoverleg over de gezamenlijke transitie en de ruimteverdeling. Daarnaast organiseren NWEA en AYOP gezamenlijke evenementen.


ORAM

ORAM is het grootste netwerk van bedrijven in regio Amsterdam en zet zich al meer dan 100 jaar in voor een uitstekend ondernemers- en vestigingsklimaat in de Metropoolregio. Met 600 grote en kleine leden is ORAM een veelzijdig netwerk, dat de positie en het netwerk heeft om met een sterke lobby het bedrijfsleven vooruit te helpen. ORAM heeft de ambitie om van Amsterdam een krachtige, inclusieve Metropool te maken met een diverse economie. Ze organiseren daarnaast diverse bijeenkomsten, zoals businesslunches, netwerkborrels en kennissessies.

De samenwerking tussen ORAM en AYOP richt zich met name op gezamenlijke thema’s en lobby in de Metropoolregio voor het bedrijfsleven rondom havenontwikkelingen gericht op de  circulaire economie en energietransitie.


Techport

Techport is een netwerkorganisatie bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio, die zich sterk maakt voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. De focus ligt op energie, offshore, high tech systemen en materialen. Zij organiseren dat rond het Kiezen, Leren, Werken en Innoveren in Techniek voor smart production en smart maintenance.

Wij hebben Techport geselecteerd als samenwerkingspartner. Onderhoud van turbines en elektrische infrastructuur op zee ligt direct in het verlengde van smart maintenance. Verder richt de samenwerking zich op de gezamenlijke promotie van werken in technologie en in de offshore windsector, het vormgeven van opleidingen voor (zij)instroom in de offshore windsector, uitvoeren van projecten die oplossingen moeten vinden voor innovatieve uitdagingen in offshore wind. Zo versterken we elkaar in het gezamenlijk positioneren van de regio als nationale hub voor maak- en onderhoudsindustrie.

NovaCollege maakt nadrukkelijk onderdeel uit van Techport. NovaCollege biedt een aantal relevante opleidingen die relevant zijn voor onze leden en technische bedrijven in de Metropoolregio. Dat doen ze zowel in een reguliere variant als met een MyTec oplossing. Met MyTec zijn bedrijven nauw betrokken bij het curriculum en hebben studenten zekerheid van een stageplek. NovaCollege ontwikkelt samen met Hogeschool InHolland een Associate Degree Smart Maintenance. Een associate degree overbrugt mbo en hbo en is ook interessant voor medewerkers die willen doorgroeien.


Topsector Kennis en Innovatie Wind op Zee (TKI Wind op Zee)

Het programma Topsector Kennis en Innovatie Wind op Zee richt zich op de gezamenlijke uitdagingen voor kennis- en innovatie, gericht op de kostenefficiency en zo een optimaal mogelijke uitrol van Wind op Zee. TKI Wind op zee is ook uitvoerder van de Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) en de subsidies voor innovatieprojecten in dit kader. Deze projecten zijn gericht om de benodigde omschakeling naar een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening mogelijk te maken. Met het programma wordt de bijdrage van de Nederlandse windsector aan de implementatie van offshore wind in Nederland, en daarbuiten, vergroot en de concurrentiepositie van die bedrijven in de internationale exportmarkt versterkt.

AYOP is lid van TKI Wind op Zee om alle ontwikkelingen en innovaties in techniek en in proces zo goed mogelijk te volgen. Relevante ontwikkelingen proberen we zo veel mogelijk naar de leden te brengen en waar mogelijk goede matches te maken tussen innovatievragen en projecten.


WindEurope

WindEurope is de brancheorganisatie voor wind op land en wind op zee.  De meer dan 400 leden zijn Europese windturbinefabrikanten, componenten leveranciers, onderzoeksinstellingen, nationale verenigingen voor wind- en hernieuwbare energie, ontwikkelaars, aannemers, elektriciteitsleveranciers, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen en adviseurs. WindEurope  is de stem van de windindustrie Europa. WindEurope is sterk op lobby, wetgeving en strategische sectorale kwesties en heeft een oog voor technische, financiële en omgevingsaspecten.  Dit doen ze door internationaal beleid te beinvloedenbeïnvloeden, communicatie, onderzoek en analyses.

De samenwerking tussen WindEurope en AYOP bestaat uit het deelnemen aan de offshore werkgroep en het Ports Platform, waar kennis en informatie gedeeld wordt. Daarnaast neemt AYOP deel aan evenementen die WindEurope organiseert, zoals WindEnergy Hamburg.