CRUCIALE LIGGING NOORDZEEKANAALGEBIED

De Energiehaven ligt aan de zeezijde van het Noordzeekanaal, vlak vóór de sluizen van IJmuiden. Het nieuwe terrein biedt grote kansen om in te spelen op de energietransitie en op belangrijke regionale en nationale klimaatdoelen. De nieuw te ontwikkelen haven is met deze strategische locatie namelijk cruciaal voor onder andere de bouw van offshore windparken op de Noordzee, die de komende jaren een vlucht neemt. De Energiehaven versterkt de positie van het Noordzeekanaalgebied als hèt Nederlandse centrum voor Wind op Zee.


MEDE-INITIATIEFNEMER RAPPORT ENERGIETRANSITIE

In samenwerking met Tata Steel, Zeehaven IJmuiden N.V. en Port of Amsterdam hebben wij al in 2015 Buck Consultants International opdracht gegeven voor een quick scan voor een duurzame energietransitie van het Noordzeekanaalgebied. Het rapport Versterking cluster Offshore Wind Energie in Noordzeekanaalgebied heeft tot een gezamenlijke visie voor de doorontwikkeling van het Offshore Wind Energie Cluster geleid. Met dit rapport in de hand is bij de stakeholders van de voormalige Averijhaven gepleit voor de ontwikkeling van de strategisch gelegen Energiehaven. Wind heeft daardoor een belangrijke plek gekregen. Timing en urgentie werden bij de convenantpartners benadrukt. Wij zijn voor de stakeholders daarin een belangrijke ‘raadgever’ omdat we goed op de hoogte zijn van offshore wind ontwikkelingen.


CONVENANTPARTNERS

De lobby van diverse partijen, waaronder dus Amsterdam IJmuiden Offshore Ports, heeft geresulteerd in een convenant tussen overheid en bedrijfsleven. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden N.V. en Port of Amsterdam zijn in april 2020 overeenkomen dat de Averijhaven bij IJmuiden wordt ontwikkeld tot Energiehaven. Hoewel er nog veel stappen te nemen zijn, is dit een belangrijke eerste stap voor de leden van AYOP.

Saillant detail: onder de vijf convenantpartners zijn vier AYOP-leden. Zij zitten met de relevante gesprekpartners en stakeholders aan tafel, en kunnen daarmee de belangen van de offshore industrie, onze leden, behartigen. Bovendien gaan de leden Port of Amsterdam en Zeehaven IJmuiden namens de overige convenantpartners de Energiehaven exploiteren.


OFFSHORE ENERGIE HAVEN

De Energiehaven krijgt een oppervlakte van ruim 15 hectare en wordt een multifunctionele haventerminal. Zowel het areaal van de huidige Averijhaven als ook het naastliggende terrein van 5 hectare van Tata Steel worden gebruikt om een  openbaar haventerrein in te richten. Het haventerrein krijgt een kade van 580 meter, waarvan 200 meter heavy-duty met 12,5 meter waterdiepte en 380 meter standaard kade (waterdiepte 10,0 meter). Door de ligging van deze haven kan deze een belangrijke rol gaan spelen bij het (kosten)efficiënt aanleggen en groot onderhoud van de windparken op zee.


VERVOLGSTAPPEN ENERGIEHAVEN

Het ontwikkelen van de Energiehaven is een infrastructureel programma met meerdere, samenhangende projecten. Het eerste project is het ontmantelen of leegmaken van een baggerdepot.

De Energiehaven is tot op heden een baggerdepot van het Rijk. Om dit depot te transformeren naar haventerrein is AYOP-lid Van Oord in opdracht van Rijkswaterstaat het depot aan het leegmaken. De werkzaamheden hiervoor zijn in 2021 gestart en worden naar verwachting dit jaar afgerond. Parallel aan het uitvoeren van deze werkzaamheden is het onderzoek naar milieu-impact van de aanleg van de Energiehaven. Dit vindt plaats via een Milieueffectrapportage (MER). Uitgangspunt hierbij is dat het binnen de bestaande milieukaders moet passen.


Op het NZKG Congres 2022 sprak Pieter van Oord, CEO Van Oord, de aanwezigen met een videoboodschap toe. Hij vroeg aandacht voor broodnodige infrastructuur die de regio Amsterdam-IJmuiden nodig heeft voor de aanleg van de vele windparken in de regio die ervoor moeten zorgen om de grote ambities van het kabinet te kunnen waarmaken. De volledige video is hieronder te bekijken.